Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/O-firmie/Polityka-Kontroli-Obrotu-Towarami-Technologiami-i-Uslugami-Strategicznymi

Strona główna / O firmie / Polityka Kontroli Obrotu Towarami, Technologiami i Usługami Strategicznymi

Polityka Kontroli Obrotu Towarami, Technologiami i Usługami Strategicznymi

Zarząd i Dyrekcja RADMOR S.A. w pełni identyfikując się ze  zobowiązaniami podjętymi przez Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych  porozumieniach i reżimach kontrolnych broni masowego rażenia, mających  na celu utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ciągle  doskonali Wewnętrzny System Kontroli oraz deklaruje, że:

 

Nie uczestniczymy w transakcjach handlowych z osobami i organizacjami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, w łamanie praw obywatelskich oraz naruszającymi międzynarodowe zasady obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

 

Wykluczamy możliwość osiągania zysku z transakcji dokonywanych wbrew prawu i polityce Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dotyczących obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

 

Przestrzegamy wymagania kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym i każdą niezgodność z nimi będziemy skutecznie eliminować.

 

Pracownicy zajmujący się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym są świadomi sankcji za nieprzestrzeganie wymagań dotyczących tego obrotu wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i wymagań własnych RADMOR S.A..

 

 

W celu realizacji powyższych deklaracji :

1. Zarząd Spółki RADMOR i jej pracownicy zobowiązują się nie dopuszczać do osiągania zysków w sposób niezgodny z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz z polityką Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dotyczącymi obrotu towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym.

2. W RADMOR S.A. został wdrożony Wewnętrzny System Kontroli obrotu TS określający procedury postępowania i zakresy obowiązków pracowników z nim związane. Każdy pracownik Spółki, który naruszy wymagania WSK zostanie pociągnięty do przewidzianej prawnie odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

3. Wszyscy pracownicy biorący udział w obrocie towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym zostali zapoznani z niniejszą Polityką Kontroli Obrotu oraz wdrożonymi zasadami systemu WSK. Zakresy Działania Komórek Organizacyjnych i Stanowiskowe Karty Pracy pracowników biorących udział w obrocie towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym zawierają zobowiązania do przestrzegania wymagań systemu WSK.

4. Zarząd Spółki RADMOR i jej pracownicy podejmują skuteczne działania w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami WSK w celu ich wyeliminowania.

5. Do nadzoru realizacji WSK w Spółce Zarząd powołał Pełnomocnika ds. WSK oraz określił zakres przydzielonych uprawnień oraz odpowiedzialności

Gdynia, 2020-06-18

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr inż. Andrzej Synowiecki

 Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL